Arimanys

Carregant.....

Protecció de dades

Dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta Web o mitjançant missatges de correu electrònic seran incorporats als fitxers corresponents, degudament registrats a l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del qual és ELISABET ARIMANY CASTELLS, de conformitat amb allò disposat a la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades De Caràcter Personal. Mitjançant l'enviament dels formularis existents en aquesta Web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en el mencionat fitxer.

La finalitat del fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa, comercial (incloent mailings, newsletter) i comptable de l'empresa. En qualsevol moment, l' usuari podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició, enviant una solicitud escrita i signada a la següent adreça Despatxos Vilabella, Carrer dels Vilabella 5-7 08500 de Vic (Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic rrhh@arimanys.cat en la que s'inclogui els seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I., amb les instruccions precises a tal efecte.